Investor Relations

Đại hội cổ đông

2023-02-22 CBTT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CỔ ĐÔNG HIỆN HỬU VÀ NGHỊ QUYẾT TỔ CHỨC ĐHCĐ 2023 Download PDF
2023-03-28 TÀI LIỆU ĐẠI HỒI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Download PDF
2023-04-19 CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Download PDF
2023-04-19 CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁC BÁO CÁO TẠI ĐHĐCĐ NĂM 2023 Download PDF
2023-04-19 CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Download PDF
2023-04-19 CÔNG BỐ THÔNG TIN MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC CHỨC DANH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Download PDF
2023-04-19 CÔNG BỐ THÔNG TIN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ Download PDF
2023-07-28 CÔNG BỐ THÔNG TIN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 Download PDF
2023-09-21 CÔNG BỐ THÔNG TIN GIÁ CỔ PHIẾU TĂNG TRẦN 05 PHIẾU LIÊN TIẾP Download PDF

Thông báo của công ty

2023-01-17 CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TẠ KHẢ DUY Download PDF
2023-03-03 THÔNG BÁO V/V MỜI NỘP HỒ SƠ, BÁO GIÁ GÓI THẦU: LẬP KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CỦA CẢNG CẦN THƠ Download PDF
2023-04-05 CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐƠN TỪ NHIỆM CÁC CHỨC DANH HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ Download PDF
2023-04-19 CÔNG BỐ THÔNG TIN MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC CHỨC DANH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Download PDF
2023-04-19 CÔNG BỐ THÔNG TIN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ Download PDF
2023-05-19 CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY Download PDF
2023-07-17 CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2023 Download PDF
2023-08-21 CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỚI CN TRUNG TÂM LOGISTICS CẢNG CẦN THƠ Download PDF
2023-09-29 THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LỐP XE NÂNG CONTAINER 18.00-25PR TL Download PDF
2023-11-28 CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT Download PDF

thông tin tài chính

2023-01-18 CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2022 Download PDF
2023-01-18 BÁO CÁO GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ IV/2022 SO VỚI QUÝ IV/2021 Download PDF
2023-03-14 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 Download PDF
2023-03-14 GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 Download PDF
2023-07-17 CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2023 Download PDF
2023-07-17 CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023 (TỔNG HỢP) Download PDF
2023-07-17 CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023 (TỔNG HỢP) Download PDF
2023-08-14 CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC BÁN NIÊN NĂM 2023 Download PDF
2023-08-14 GIẢI TRÌNH BCTC BÁN NIÊN NĂM 2023 Download PDF

Báo cáo thường niên

2023-04-03 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Download PDF

Công bố thông tin

2023-01-17 CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TẠ KHẢ DUY Download PDF
2023-01-18 CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2022 Download PDF
2023-01-18 BÁO CÁO GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ IV/2022 SO VỚI QUÝ IV/2021 Download PDF
2023-01-30 CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ NĂM 2022 Download PDF
2023-03-14 CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 Download PDF
2023-03-14 CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 Download PDF
2023-03-28 CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI LIỆU ĐẠI HỒI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Download PDF
2023-04-03 CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Download PDF
2023-04-05 CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐƠN TỪ NHIỆM CÁC CHỨC DANH HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ Download PDF
2023-05-19 CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY Download PDF
2023-07-17 CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2023 Download PDF
2023-07-17 CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023 (TỔNG HỢP) Download PDF
2023-07-17 CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023 (TỔNG HỢP) Download PDF
2023-07-17 CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2023 Download PDF
2023-07-28 CÔNG BỐ THÔNG TIN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 Download PDF
2023-08-14 CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC BÁN NIÊN NĂM 2023 Download PDF
2023-08-14 GIẢI TRÌNH BCTC BÁN NIÊN NĂM 2023 Download PDF
2023-09-21 CÔNG BỐ THÔNG TIN GIÁ CỔ PHIẾU TĂNG TRẦN 05 PHIẾU LIÊN TIẾP Download PDF
2023-11-28 CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT Download PDF